-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Walne Zgromadzenie 

Władze 
data publikacji: 12-01-2006 | 11:15
data ostatniej modyfikacji: 03-11-2008 | 13:23

Walne Zgromadzenie

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

  a) z własnej inicjatywy,

  b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

  c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

  d) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4 (Statutu Spółki).
 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2 (Statutu Spółki), to:

  a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

  b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust.1 pkt 3 lub 4 (Statutu Spółki), sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

 4. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

  b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

  c) podział zysku lub pokrycie straty,

  d) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

  a) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

  b) odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 25 ust. 1 i 2 (Statutu Spółki),

  c) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

  d) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 

  a) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

  b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych.

  c) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1 000.000 EURO w złotych,

  d) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

  e) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

  f) emisja obligacji każdego rodzaju,

  g) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

  h) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

  i) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

  j) użycie kapitału zapasowego,

  k) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

 7.  Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

  a) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

  b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

  c) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

  d) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

 8. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

a) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

 • zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, 
 • zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10 % udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 • zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

b) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

 • zmiany statutu lub umowy spółki,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 • połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 • zbycia akcji lub udziałów spółki,
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
 • rozwiązania i likwidacji spółki.

Liczba odwiedzin: 57979

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

"Polfa" Spółka Akcyjna;

ul. Aleksandra Fleminga 2; 03-176 Warszawa;

tel. (+48 22) 510-80-01, 510-80-02

Realizacja: Ideo