-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2018-10-01 13:42:11
Przetargi
Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Modlińska z dnia 26.02.2018 r. - 2018-02-26Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w (03-176) Warszawie ul. Fleminga 2 (dalej także jako Polfa), działając na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. z dnia 11 maja 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1055) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.).

 

OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 

L.p.

numer KW z wpisem użytkowania wieczystego lub własności na rzecz Polfa

aktualny numer działki ewidencyjnej

powierzchnia działki ewidencyjnej - wchodzące w skład terenu Modlińska

1

WA3M/00473583/4

170

0,0590

2

WA3M/00473583/4

172

0,0113

3

WA3M/00473584/1

174

0,0137

4

WA3M/00479584/3

176

0,0154

5

WA3M/00479584/3

182

0,0234

6

WA3M/00477693/6

184/1

0,0112

7

WA3M/00479584/3

186

0,0120

8

WA3M/00479584/3

188

0,0123

9

WA3M/00477693/6

190

0,0256

10

WA3M/00479584/3

192

0,0178

11

WA3M/00477693/6

195

0,0261

12

WA3M/00470583/3

198

0,0139

13

WA3M/00477693/6

200

0,0159

14

WA3M/00479736/4

202

0,0376

15

WA3M/00479584/3

204

0,0181

16

WA3M/00470491/1

206

0,0209

17

 WA3M/00096377/0

208

0,1637

18

WA3M/00488396/4

211

0,0801

19

WA3M/00049618/8

213

0,0032

20

WA3M/00097336/8

214/2

0,1815

21

WA3M/00048659/0

214/23

0,2972

22

WA3M/00048639/4

214/25

0,2618

23

WA3M/00058652/4

214/27

0,0318

24

WA3M/00049639/1

214/33

0,1123

25

WA3M/00463165/5

214/35

0,1692

26

WA3M/00463165/5

214/37

0,2000

27

WA3M/00463165/5

214/39

0,0867

28

WA3M/00463165/5

214/46

0,1642

29

WA3M/00463636/8

214/48

1,1226

30

WA3M/00052392/1

214/50

4,2732

31

WA3M/00491211/8

220

0,2103

32

WA3M/00067956/1

147

0,0654

SUMA

7,7574

 

Wszystkie położone są w obrębie 4-06-35 przy ulicy Modlińskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do działek wymienionych w tabeli powyżej w punktach od 1 do 16, od 18 do 30 i w punkcie 32 oraz sprzedaż prawa własności do działek wymienionych w powyższej tabeli w punktach 17 i 31 (tj. działki o nr ew. 208 i 220) Przedmiotem sprzedaży są wszystkie ww. działki łącznie, zwane w dalszej części ogłoszenia także jako Przedmiot Przetargu.

Cena wywoławcza wynosi 53 136 000,00 zł brutto (tj. 43 200 000,00 zł netto plus podatek VAT 23 % w wysokości 9 936 000,00 zł). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5 313 600,00 . Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1 000 000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 r. o godz. 12 w Warszawie przy ulicy A. Fleminga 2, w budynku Marketingu.

Warunkiem przystąpienia do ww. przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. z dopiskiem: „Przetarg – nieruchomości Modlińska„ do dnia 09 kwietnia 2018 roku do godziny 12.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Przetargu oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny przedłożyć: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika przetargu powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale poświadczoną notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Dodatkowo każdy oferent wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki określone w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć osobiście pod adresem Polfa Tarchomin S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa w pokoju nr 18 (Kancelaria) najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2018 roku do godziny 12.00 z adnotacją na kopercie: „Przetarg – nieruchomości Modlińska„. Wzory oświadczeń na żądanie udostępniane będą drogą elektroniczną przez osobę wskazaną do kontaktów w niniejszym ogłoszeniu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ww. ustawy prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Polfa informuje, że w stosunku do prawa użytkowania wieczystego będącego przedmiotem niniejszego przetargu m. st. Warszawa przysługuje prawo pierwokupu. 

Sprzedaż Przedmiotu Przetargu nastąpi w ten sposób, że z uczestnikiem licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego zobowiązująca do: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek wymienionych w pkt od 1 do 16, od 18 do 30 i 32 tabeli oraz prawa własności działek wymienionych w pkt 17 i 31 tabeli. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent m.st. Warszawy nie wykona prawa pierwokupu przysługującego m.st. Warszawa zgodnie z przepisem art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami do prawa użytkowania wieczystego działek wymienionych w pkt od 1 do 16, od 18 do 30 i 32 tabeli. Na podstawie umowy zobowiązującej (warunkowej) nabywca zobowiązany będzie zapłacić kwotę odpowiadającą równowartości 10 % zaoferowanej ceny tytułem zadatku. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna zostać zapłacona na rzecz Polfy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy warunkowej. Nabywca, który nie uiści tej kwoty we wskazanym powyżej terminie traci prawo do zawarcia umowy oraz złożone wadium.

W przypadku, gdy Prezydent m. st. Warszawy wykona prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego będącego przedmiotem niniejszego przetargu, tj. do ww. działek, umowa definitywna (umowa przenosząca na nabywcę prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności do Przedmiotu Przetargu) nie zostanie zawarta. Polfa zwróci na rzecz podmiotu, z którym została zawarta umowa warunkowa wpłacony zadatek oraz wpłacone wadium w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prezydenta m. st. Warszawy o wykonaniu prawa pierwokupu. Polfa zwróci zadatek oraz wpłacone wadium w kwocie nominalnej (wpłaconej). Skutki opisane w niniejszym akapicie nastąpią jeżeli Prezydent m. st. Warszawy wykona prawo pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego jednej bądź więcej niż jednej z działek będących przedmiotem przetargu.

W przypadku, gdy Prezydent m. st. Warszawy nie wykona prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego będącego przedmiotem przetargu, z uczestnikiem licytacji, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zawarta umowa definitywna (przenosząca na niego prawo użytkowania wieczystego do ww. działek oraz prawo własności do działek wymienionych w pkt 17 i 31 tabeli). Umowa definitywna w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Polfę oświadczenia Prezydenta m. st. Warszawy o niewykonaniu prawa pierwokupu lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny nabycia odpowiadającej równowartości 90 % zaoferowanej przez niego ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy definitywnej w formie aktu notarialnego. Na poczet ceny zostanie zarachowane wadium wpłacone przez nabywcę. Nabywca, który nie uiści tej kwoty we wskazanym powyżej terminie traci: prawo do zawarcia umowy, kwotę odpowiadającą równowartości 10 % zaoferowanej ceny wpłaconą przez nabywcę tytułem zadatku zgodnie z zawartą uprzednio umową warunkową oraz złożone wadium.

Wadium przepada na rzecz Polfy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy (umowy warunkowej lub umowy definitywnej) lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Koszty zawarcia umowy warunkowej oraz umowy definitywnej ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Jednocześnie Polfa informuje, że w zakresie prawa użytkowania wieczystego do jednej z ww. działek Polfa uprawniona jest warunkowo, tj. pod warunkiem że Prezydent m.st. Warszawy nie wykona prawa pierwokupu przysługującego m.st. Warszawa zgodnie z przepisem art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W dniu ogłoszenia niniejszego przetargu nie upłynął jeszcze termin do wykonania prawa pierwokupu dla Prezydenta m. st. Warszawy stosownie do art. 110 ust. 2 ww. ustawy.  W przypadku wykonania prawa pierwokupu przez Prezydenta m. st. Warszawy Polfa odwoła przedmiotowy przetarg i poinformuje o tym niezwłocznie wszystkie podmioty, które zgłosiły chęć udziału w przetargu. W takim wypadku Polfa zwróci wadium na rzecz podmiotów, które dokonały jego wpłaty.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg i po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela:

- Pan Jerzy Łacheta – Tel. 22 510 88 94; e-mail: jlacheta@polfa-tarchomin.com.pl

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 58319

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

"Polfa" Spółka Akcyjna;

ul. Aleksandra Fleminga 2; 03-176 Warszawa;

tel. (+48 22) 510-80-01, 510-80-02

Realizacja: Ideo