-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2018-10-01 13:42:31
Przetargi
Przetarg na wybór rzeczoznawcy majątkowego z dnia 22.05.2018 r. - 2018-05-22Ogłoszenie o przetargu na wybór rzeczoznawcy majątkowego

I. Postanowienia wstępne.

Organizatorem przetargu są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa.

 II. Przedmiot Przetargu.

Zamawiający Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A., ogłasza przetarg na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego, z którym zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie na rzecz Spółki wyceny majątkowej, poprzez sporządzenie operatu szacunkowego wyceny dla określenia wartości rynkowej zabudowanych działek gruntu z obrębu 4-06-35, położonych przy ulicy Fleminga w Warszawie w dzielnicy Białołęka do sprzedaży. Operat szacunkowy powinien być wykonany w trzech egzemplarzach oraz dostarczony także w formie elektronicznej. Termin wykonania czynności objętych umową, zostanie wyznaczony na nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

Działki wchodzące w skład terenu podlegającego wycenie: nr dz. ew. 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74.

III. Wiedza i doświadczenie.

1. Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w sporządzaniu wycen nieruchomości. Warunek ten Organizator uzna za spełniony, jeżeli oferent udokumentuje realizację w okresie dwóch ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia.

2. Oferent winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

IV. Oferta powinna zawierać:

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta z podaniem:

a) dla osób fizycznych: PESEL, NIP, Nr dowodu osobistego

b) dla Firm: NIP, REGON, Nr KRS Adres zamieszkania / siedziby oferenta

2. Oferowaną cenę netto i brutto za czynności objęte przedmiotem przetargu.

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu.

4. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do dokonywania wycen majątkowych objętych przedmiotem przetargu.

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

6. Oświadczenie o realizacji w okresie dwóch ostatnich lat przed upływem terminu składania, co najmniej 3 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia o wartości zamówienia.

7. Referencje.

8. Warunki płatności nie krótsze niż 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

9. Termin realizacji zadania nie dłuższy niż 21 dni.

10. Podpis oferenta.

11. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach na adres: Polfa Tarchomin S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa albo składać osobiście w kancelarii Spółki (budynek Zarządu pok. nr 18) w godzinach 8.00 – 15.00 z adnotacją na kopercie: „Oferta - wycena Stadion – NIE OTWIERAĆ”.


V. Termin składania ofert.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2018 roku o godz. 13.00.

VI. Termin związania ofertą.

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

VII. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami.

1. Ewentualne zapytania prosimy kierować drogą e-mailową na adres: kselerski@polfa-tarchomin.com.pl, jlacheta@polfa-tarchomin.com.pl.

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i oferenci przekazują drogą pisemną lub elektroniczną.

VIII. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty,
  • wystąpienia o uzupełnienie ofert,
  • odwołania przetargu, unieważnienia przetargu w całości lub w części w bez podania przyczyn w każdym czasie,
  • zamknięcia postępowania bez wybrania oferty,
  • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 58319

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

"Polfa" Spółka Akcyjna;

ul. Aleksandra Fleminga 2; 03-176 Warszawa;

tel. (+48 22) 510-80-01, 510-80-02

Realizacja: Ideo